Ftese per oferte ( Tabela orientuese)

             FTESË PËR OFERTË

 

Projekti: Shtigje të Gjelbërta për zhvillim të qëndrueshëm.

 

Lënda: Përgatitje dhe prodhim i 21 tabelave informacioni për shtigje ecje.

 

 

Përshkrimi i projektit:

 

Projekti “Shtigje të Gjelbërta për zhvillim të qëndrueshëm” zbatuar nga Shoqata Rinore SOEK-IN ,i cili financohet nga Bahkia Librazhd në kuadër të Programit Rajonal Për Demokracinë Vendore në Ballkanin Përëndimore (ReLOaD) .

Qëllimi i projektit është rritja e ofertës turistike të Bashkisë Librazhd dhe Parkut Kombëtarë Shebenik-Jabllanicë nëpërmjet ndërtimit të Shtigjeve të Gjelbërta, si një potencial i pashfrytëzuar që përmirëson përvojën e vizitorëve, rrit kohën e qëndrimit cilësor të tyre dhe ndikon në uljen e sezonalitetit të aktivitetit turistik në dobi të rritjes së punësimit dhe zhvillimit social e ekonomik.

 

Përshkrimi i produktit/shërbimit:

Përgatitje dhe prodhim i 21 tabelave informacioni për shtigje ecje.

Specifikimet e produktit:

21 tabela informuese me shenja për shtigje ecjes, e cila do te kete një format me përmasa 20 cm x 60 cm, ndërsa struktura do të jetë me skelet metalik dhe lartësi prej 220 cm. Informacionet që do të vendosen do të përpunohen nga shoqata Rinore Soek-In.

 

Kushtet dhe Specifikimet e ofertës:   

 

Vlersimi i ofertave do të mbështetet duke pasur si reference kryesore përmbushjen e specifikimeveteknike dhe cmimin më të ulët.

 

Preferohen subjekte që kryejnë aktivitetin në Bashkinë Librazhd

 

 1. Oferta juaj duhet të dërgohet në adresën:

Shoqata Rinore Soek-In,Sheshi “Gjorg Golemi”  Qendra Kulturore e Femijeve Librazhd  ose  info@soekin.org

 1. Afati i fundit i pranimit të ofertave është: 11.06.2021
 2. Detajet:
 • Oferta juaj duhet të paraqitet sipas kërkesave të poshtë shënuara.
 • Kjo procedurë zhvillohet për shërbimin e furnizimit të Shoqates Rinore SOEK-IN me materiale/ pajisje/shërbime në fushën e turizmit .
 • Të përcaktohet oferta juaj për çdo produkt sipas listës në Aneksin A. {Ju lutemi lexoni me kujdes njësitë e tyre}.
 1. Çmimi:
 • Oferta juaj duhet të paraqitet në LEK, duke përfshirë TVSH dhe çdo taksë, transportin apo shpenzim tjetër.
 • Oferta juaj duhet të paraqitet për çdo material/ produkt në total.
 1. Oferta juaj duhet të shoqërohet nga dokumentet e mëposhtme:
 • Fotokopje e ekstraktit nga QKB,
 1. Për të konstatuar cilësinë si dhe llojin e produkteve që dëshirojmë (në mënyrë që oferta juaj të jetë sa më reale), mund të kontaktoni nga data 01.06.2021 deri më datë 11.06.2021, ora 10:00 – 16:00 në info@soekin.org

                                     

 MIRËPRESIM OFERTËN TUAJ

 

FORMULARI I OFERTES

 

Emri i subjektit:____________________________

NIPT:_______________________________

Adresa:____________________________

 

Nr Përshkrimi Sasia për njësi Çmimi për njësi Çmimi Total me TVSH
1 Tabela metalike me shenja udhëzuese për shtegun 21 copë
TOTALI

 

Data e dorëzimit të ofertës :_____________________________

 

Firma /Vula e kompanisë:_______________________________

Thirrje per oferte

                           FTESË PËR OFERTË

 

Projekti: Shtigje të Gjelbërta për zhvillim të qëndrueshëm.

Lënda: Broshurë (harte me shtigjet turistike dhe informacione për secilin shteg)

 

Përshkrimi i projektit:

FTESË PËR OFERTË

 

Projekti: Shtigje të Gjelbërta për zhvillim të qëndrueshëm.

 

Lënda: Broshurë (harte me shtigjet turistike dhe informacione për secilin shteg)

 

 Përshkrimi i projektit:

 Projekti “Shtigje të Gjelbërta për zhvillim të qëndrueshëm” zbatuar nga Shoqata Rinore SOEK-IN ,i cili financohet nga Bahkia Librazhd në kuadër të Programit Rajonal Për Demokracinë Vendore në Ballkanin Përëndimore (ReLOaD) .

Qëllimi i projektit është rritja e ofertës turistike të Bashkisë Librazhd dhe Parkut Kombëtarë Shebenik-Jabllanicë nëpërmjet ndërtimit të Shtigjeve të Gjelbërta, si një potencial i pashfrytëzuar që përmirëson përvojën e vizitorëve, rrit kohën e qëndrimit cilësor të tyre dhe ndikon në uljen e sezonalitetit të aktivitetit turistik në dobi të rritjes së punësimit dhe zhvillimit social e ekonomik.

 

Përshkrimi i produktit/shërbimit:

Broshurë (harte me shtigjet turistike dhe informacione për secilin shteg)

Specifikimet e produktit:

Broshura,(hartë xhepi) do të jetë një format 50 cm x 70 cm ku nga njera anë do të jetë me hartë treguese te destinacioneve dhe nga ana tjeter do të ketë informacione mbi destinacionet. Informacionet do të sigurohen nga Shoqata Rinore  “Soek-In”

 

Kushtet dhe Specifikimet e ofertës:   

Vlersimi i ofertave do të mbështetet duke pasur si reference kryesore përmbushjen e specifikimeveteknike dhe cmimin më të ulët.

 

Preferohen subjekte që kryejnë aktivitetin në Bashkinë Librazhd

 

 1. Oferta juaj duhet të dërgohet në adresën:

Shoqata Rinore Soek-In,Sheshi “Gjorg Golemi”  Qendra Kulturore e Femijeve Librazhd  ose  info@soekin.org

 1. Afati i fundit i pranimit të ofertave është: 11.06.2021
 2. Detajet:
 • Oferta juaj duhet të paraqitet sipas kërkesave të poshtë shënuara.
 • Kjo procedurë zhvillohet për shërbimin e furnizimit të Shoqates Rinore SOEK-IN me materiale/ pajisje/shërbime në fushën e turizmit .
 • Të përcaktohet oferta juaj për çdo produkt sipas listës në Aneksin A. {Ju lutemi lexoni me kujdes njësitë e tyre}.
 1. Çmimi:
 • Oferta juaj duhet të paraqitet në LEK, duke përfshirë TVSH dhe çdo taksë, transportin apo shpenzim tjetër.
 • Oferta juaj duhet të paraqitet për çdo material/ produkt në total.
 1. Oferta juaj duhet të shoqërohet nga dokumentet e mëposhtme:
 • Fotokopje e ekstraktit nga QKB,
 1. Për të konstatuar cilësinë si dhe llojin e produkteve që dëshirojmë (në mënyrë që oferta juaj të jetë sa më reale), mund të kontaktoni nga data 01.06.2021 deri më datë 11.06.2021, ora 10:00 – 16:00 në info@soekin.org

 

 

 

 

 

                                                 MIRËPRESIM OFERTËN TUAJ

 

FORMULARI I OFERTES

 

Emri i subjektit:____________________________

NIPT:_______________________________

Adresa:____________________________

 

Nr Përshkrimi Sasia për njësi Çmimi për njësi Çmimi Total me TVSH
1 Broshurë (harte me shtigjet turistike dhe informacione për secilin shteg) 500 copë
TOTALI

 

 

Data e dorëzimit të ofertës :_____________________________

 

 

Firma /Vula e kompanisë:_______________________________

 

8 Marsi “Bota do të ish më e lumtur nëse cdo grua buzëqesh!

Aktiviteti i sotëm vullnetar i të rinjve të Bordit Rinor Këshillimor dhe Soek-In, me rastin e 8 Marsit!
Shumë faleminderit Klarisa, Gloria, Kajla, Sara, Pamela, Ina, Milena, Albert, Aldo, Diola, Ermal, Altin, Albano, Joel, Mateo, dhe gjithë të tjerët! U rock! #youthlibrazhd

Bota do të ish më e lumtur nëse cdo grua buzëqesh! Aktiviteti i sotëm vullnetar i të rinjve të Bordit Rinor Këshillimor dhe Soek-In, me rastin e 8 Marsit! Shumë faleminderit Klarisa, Gloria, Kajla, Sara, Pamela, Ina, Milena, Albert, Aldo, Diola, Ermal, Altin, Albano, Joel, Mateo, dhe gjithë të tjerët! U rock! #youthlibrazhd

Posted by SOEK-In 'Qendra Rinore Librazhd' on Saturday, 7 Mars 2020

Të rinjtë, pjesë e Bordit rinor Këshillimor mbjellin fidanë në zonën e Hotolishtit

Të rinjtë, pjesë e Bordit rinor Këshillimor ju bashkuan nismëa së Bashkisë Librazhd për mbjelljen e fidaneve në vende të eroduara, kësaj here në zonën e Hotolishtit.

Është e rëndësishme që te rinjtë të jenë pjesë e iniciativave për mjedisin dhe promotorë të fushatave të ndërgjegjesimit për mbrojtjen e tij.

Falenderojmë Bashkinë dhe Drejtorine Pyjore për angazhimin e të rinjve në këtë iniciative të tyre.

#BordiRinorKeshillimor #Soekin #BashkiaLibrazhd

Të rinjtë e Bordit Rinor Bashkiak takimin me Kryetarin e Bashkisë Librazhd z. Kastriot Gurra mbi angazhimin e tyre gjatë këtyre muajve dhe nismat rinore në muajt në vijim

Në kuadër të Thirrjes publike për Organizatat e Shoqërisë Civile, shpallur nga 12 bashkitë partnere të Programit ReLOaD, e cila u realizua nga organizata SOEK-IN me mbështetjen e Reload për një periudhe 8 mujore Qershor 2019 –Janar 2020 në partneritet me Bashkinë Librazhd.

Sot të rinjtë e Bordit Rinor Bashkiak zhvilluan takimin me Kryetarin e Bashkise Librazhd z. Kastriot Gurra ku biseduan mbi angazhimin e tyre gjatë këtyre muajve si dhe mbi nismat rinore që të rinjtë e qytetit do të mund të realizojnë në muajt në vijim.

Gjithashtu ata prezantuan politikat rinore dhe planin e veprimit 2020-2022 ku pasqyrohen objektiva dhe projekte konkrete të cilat Bashkia e Librazhdit mund të zbatojë për rininë e qytetit.

Bordi Rinor Këshillimor falenderoi Kryetarin e Bashkisë për mbështetjen në emër të Soek-In dhe duke shprehur besimin që investimi tek të rinjtë është një vlerë e shtuar për të gjithë.

#reload #bashkialibrazhd #soekin #youth

Librazhd, përfundon projekti: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”

Në mjediset e Qendrës Kulturore të Fëmijëvetë qytetit të Librazhdit u zhvillua aktiviteti përmbyllës i projektit te realizuar nga shoqata rinore SOEK –IN e titulluar “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

Ky projekt u realizua nga organizata SOEK-IN me mbështetjen e Reload për një periudhe 8 mujore Qershor 2019 –Janar 2020 në partneritet me Bashkinë Librazhd.
Të pranishëm në ceremoninë e përfundimit të projektit ishin të rinj të angazhuar në projekt, përfaqësues të shkollave të mesme, mësues, nxënës, prindër , OSHC, përfaqësues të pushtetit vendor si dhe përfaqësues të UNDP-së, të cilët u njohën me arritjet, zbatimin e projektit dhe rezultatet përkatëse të tij.

Në aktivitetin përmbylles ishte i pranishëm Kryetari i Këshillit Bashkiak Librazhd, Shefki Bahiti, i cili prezantoi punën aktuale të Këshillit Bashkiak, ku të rinjtë e Bordit Rinor ishin pjesëmarrës në mbledhjet e Këshillit.

“Rinia ka një rol shumë të rëndësishëm në qytetin e Librazhdit. Aktualisht të rinjte sot janë më të fuqizuar për arsye se teknologjia ka arritur në nivel të lartë dhe ata sot jan më pak aktivë në punët ëe komunitet. Ne si organ vendimarrës duhet të forcojmë komunikimin me ta si dhe angazhimin e tyre në jetën sociale, kulturore si dhe të mbështesim fuqizimin e tyre në vendimarrjen vendore”, u shpreh Bahiti.

Ndërsa nënkryetari i Bashkisë Librazhd, Andri Çota në fjalën e tij, duke folur për rëndësinë e këtij projekti tha: “Ekzistojnë një numër faktorësh që mund ta largojnë rininë, por të rinjtë duhet të jenë këmbëngulës, të punojnë dhe angazhohen për të mos u larguar nga qyteti, ku ata duhet të luajnë një rol sa më aktiv pranë Institucioneve vendore. Nismat vullnetare që të rinjtë kishin ndërmarrë dhe ofroi mbështetje të stafit të Bashkisë Librazhd për pjesëmarrjen e tyre në nisma të përbashkëta. Të rinjtë e Këshillit Rinor Bashkiak do të kenë angazhim maksimal për të krijuar akses për të gjithë të rinjtë e qytetit”, deklaroi Çota.

Përfaqësuesja e UNDP, Misela Dervishi në fjalën e saj falenderoi të rinjtë pjesëmarrës në projekt, përgëzoi gjithë punën e realizuar në këto 8 muaj të projektit Reload dhe SOEK-in si dhe inkurajoi të rinjtë që inicitiva e tyre të mos ngeleshe vetem për këtë periudhë por të shërbente si pikënisje për projektet në vijimësi në thirrjet e tjera që Bashkia do të ishte partnere.

Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke e fuqizuar shoqërinë civile që të jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke kontribuar dhe mundësuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

Qëllimi specifik i këtij programi është fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive të pushtetit vendor dhe shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor, duke inkurajuar zbatimin e modelit te suksesshëm të realizuar në Bosnje dhe Hercegovine lidhur me financimin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) nga buxheti i pushtetit vendor ne përputhje me priorLibrazhd, përfundon projekti: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

Në mjediset e Qendrës Kulturore të Fëmijëvetë qytetit të Librazhdit u zhvillua aktiviteti përmbyllës i projektit te realizuar nga shoqata rinore SOEK –IN e titulluar “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

Ky projekt u realizua nga organizata SOEK-IN me mbështetjen e Reload për një periudhe 8 mujore Qershor 2019 –Janar 2020 në partneritet me Bashkinë Librazhd.

Të pranishëm në ceremoninë e përfundimit të projektit ishin të rinj të angazhuar në projekt, përfaqësues të shkollave të mesme, mësues, nxënës, prindër , OSHC, përfaqësues të pushtetit vendor si dhe përfaqësues të UNDP-së, të cilët u njohën me arritjet, zbatimin e projektit dhe rezultatet përkatëse të tij.

Në aktivitetin përmbylles ishte i pranishëm Kryetari i Këshillit Bashkiak Librazhd, Shefki Bahiti, i cili prezantoi punën aktuale të Këshillit Bashkiak, ku të rinjtë e Bordit Rinor ishin pjesëmarrës në mbledhjet e Këshillit.

Rinia ka një rol shumë të rëndësishëm në qytetin e Librazhdit. Aktualisht të rinjte sot janë më të fuqizuar për arsye se teknologjia ka arritur në nivel të lartë dhe ata sot jan më pak aktivë në punët ëe komunitet. Ne si organ vendimarrës duhet të forcojmë komunikimin me ta si dhe angazhimin e tyre në jetën sociale, kulturore si dhe të mbështesim fuqizimin e tyre në vendimarrjen vendore”, u shpreh Bahiti.

Ndërsa nënkryetari i Bashkisë Librazhd, Andri Çota në fjalën e tij, duke folur për rëndësinë e këtij projekti tha: “Ekzistojnë një numër faktorësh që mund ta largojnë rininë, por të rinjtë duhet të jenë këmbëngulës, të punojnë dhe angazhohen për të mos u larguar nga qyteti, ku ata duhet të luajnë një rol sa më aktiv pranë Institucioneve vendore. Nismat vullnetare që të rinjtë kishin ndërmarrë dhe ofroi mbështetje të stafit të Bashkisë Librazhd për pjesëmarrjen e tyre në nisma të përbashkëta. Të rinjtë e Këshillit Rinor Bashkiak do të kenë angazhim maksimal për të krijuar akses për të gjithë të rinjtë e qytetit”, deklaroi Çota.

Përfaqësuesja e UNDP, Misela Dervishi në fjalën e saj falenderoi të rinjtë pjesëmarrës në projekt, përgëzoi gjithë punën e realizuar në këto 8 muaj të projektit Reload dhe SOEK-in si dhe inkurajoi të rinjtë që inicitiva e tyre të mos ngeleshe vetem për këtë periudhë por të shërbente si pikënisje për projektet në vijimësi në thirrjet e tjera që Bashkia do të ishte partnere.

Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke e fuqizuar shoqërinë civile që të jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke kontribuar dhe mundësuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

Qëllimi specifik i këtij programi është fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive të pushtetit vendor dhe shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor, duke inkurajuar zbatimin e modelit te suksesshëm të realizuar në Bosnje dhe Hercegovine lidhur me financimin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) nga buxheti i pushtetit vendor ne përputhje me prior.

Zhvillohet trajnimi “Pergatitja e nje plani veprimi mbi pjesemarrjen e te rinjve ne vendimarrjen vendore”

Plani i veprimit:
•Cfare eshte nje plan veprimi?
•Pse eshte i nevojshem nje plan veprimi?
•Cilat jane elementet e nje plani veprimi?
•Monitorimi dhe vleresimi i nje plani veprimi,zhvillimi i objektivave,percaktimi i burimeve te nje plani ReLOaD SOEK-IN

Hartimin e politikave rinore nga Bordit Rinor keshillimor

Takimi i Bordit Rinor keshillimor ne diskutim mbi mekanizmat veprues ne hartimin e politikave rinore vepruese për pjesëmarrjen e të . Kjo përfshin zhvillimin e trajnimeve mbi pjesëmarrjen e të rinjve, mbajtja e tyre të informuar, ofrimin e mjeteve të komunikimit, mbështetjen e projekteve të tyre, njohjen dhe dhënien e një profil më të lartë përkushtimit të të rinjve në kauzën e komunitetit dhe punën vullnetare te perbashket ne nivel vendor. #Reload #Bordirinorkeshillimor #Soekin #bashkialibrazhd

   

Vullnetarizmi i të rinjve të Soekin në Qëndrën Ditore të shtresave në nevojë të Bashkisë Librazhd

Të rinjtë e Soek-In dhe #BordiRinorKeshillimor organizuan sot nje dite vullnetarizmi duke sherbyer në Qendren Ditore te shtresave ne nevoje te Bashkise Librazhd. Te rinjte sherbyen vaktin e drekes qe pergatitet cdo dite per familjet dhe per te festuar me ta kishin sjelle panetone dhe pije per te shijuar atmosferen e festave. Faleminderit #BashkiaLibrazhd per mbeshtetjen ndaj iniciativave rinore. Faleminderit Albert Kaleci #Lytoalliu #saravasku #klarisazharri #inafaqolli #milenakryeziu #gloriafaqolli #kajlafacja #shaqirjugu

Soekin mbeshteti aktivitetin e QKF me animatoret e ardhur nga Elbasani

Soekin mbeshteti aktivitetin e QKF me animatoret e ardhur nga Elbasani te cilet pergatiten lojra, face painting dhe plot embelsira nga Babagjyshi! Festa te gezuara!