Entries by admin

NJOFTIM: Shpallje fituesi për tenderin “Blerje Paisje Kancelarie”

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me emërtim “Blerje Paisje Kancelarie” të njoftimit public për hapjen dhe zhvillimin e procedurës me prokurim me vlerë të vogël, u mblodh në datën5.10.2019 për shqyrtimin e  ofertave dhe shpalljen e fituesit të njoftimit publik. Komisioni vleresoi dokumentacionin përkatës të ofertave. Komisioni shpalli si fitues:  IRFA NET Kancelari i cili ploteson […]

NJOFTIM: Shpallje fituesi për tenderin “Blerje Paisje Kompjuteri/Printer”

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me emërtim “Blerje Paisje Kompjuteri/Printer” të njoftimit public për hapjen dhe zhvillimin e procedurës me prokurim me vlerë të vogël, u mblodh në datën 5.10.2019 për shqyrtimin e  ofertave dhe shpalljen e fituesit të njoftimit publik. Komisioni vleresoi dokumentacionin përkatës të ofertave. Komisioni shpalli si fitues:  Rudin Bardhoshi i cili plotëson […]

NJOFTIM – Në kuadër të programit “ReLOaD” Organizata Rinore “SOEK-IN” kërkohet: Ekspert ( trajnues) mbi “Leadershipin dhe Advocacy”

                                                  Titulli i projektit: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Pershkrimi i projektit:KyprojektzhvillohetnëkuadërtëProgramitRajonalpërDemokraciVendorenëBallkaninPerëndimor (ReLOaD) qëfinancohetngaBashkimiEvropiandhezbatohetngaProgramiiKombevetëBashkuarapërZhvillim (UNDP) nëgjashtëvendetëBallkanitPerëndimor, përfshirëShqipërinë. Ne synojmëqëtëngrejmëKëshillinBashkiakRinor, nëkuadërtëtëcilit do tëpërzgjedhimtërinjqë u përkasingrupmoshës […]

Shpallja e fituesit

Në vijim të shpalljes së thirrjes për përzgjedhjen e një ekspertinë tematikën “Shkrim Projektesh” u ngrit Komisioni përvlerësimin e aplikimeve të ardhura me email, brenda afatit, sidhe u shqyrtua dokumentacioni mbështetës për sejcilin aplikim. Duke pasur parasysh kriteret e vendosura, Komisioni nëunanimitet vendosi për përzgjedhjen e Dr. Eldisa Cirongu sikandidatura e cila përmbush të gjitha […]

Vizita e grupit të të rinjve të Librazhdit, pjesë e projektit të ReLoAd, në Bashkinë Tiranë

Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur shoqërinë civile që të jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke stimuluar dhe krijuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për të. Projekti ReLOaD, financuar nga Bashkimi Evropian ka si […]

NJOFTIM për tender: “Materiale Kancelarie”

FORMULARI I OFERTËS Emri i Ofertuesit:  Për: SOEK-IN (info@soekin.org) Adresa: Sheshi Gjorg Golemi, prane QKF, Librazhd Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890 * * * Përshkrimi i projektit Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky projekt […]

Shpallje Njoftimi publik

Komisioni i Vleresimit te Ofertave me emertim  “Dreke/refreshment per 30 persona”  te njoftimit publik  per hapjen dhe zhvillimin e procedures me prokurim me vlere te vogel  u mblodh ne daten 20.09.2019  per  shqyrtimin e  ofertave dhe shpalljen e fituesit te njoftimit publik. Komisioni vleresoi dokumentacionin perkates te 3 ofertave dhe vleresoi si fitues  Subjektin “Restorant […]

NOFTIM për tender: “Blerje paisje kompiuter dhe printer”

FORMULARI I OFERTËS Emri i Ofertuesit: Për: SOEK-IN (info@soekin.org) Adresa: SheshiGjorgGolemi,pranëdyqanit Telekom, Librazhd Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890 * * * Përshkrimi i projektit Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së tërinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky projekt me partner në zbatim UNDP […]

NJOFTIM: Shpallje fituesi për tenderin “Blerje mobilje zyre”

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me emërtim “Blerje mobilje zyre” të njoftimit publik për hapjen dhe zhvillimin e procedurës me prokurim me vlerë të vogël, u mblodh në datën 12.09.2019 ora 13.30 për shqyrtimin e  ofertave dhe shpalljen e fituesit të njoftimit publik. Komisioni vleresoi dokumentacionin përkatës të ofertave. Komisioni shpalli si fitues:  Mobileri  “Casa Romantica, […]