PROMOVIMI I PERFSHITJES SOCIALE TE TE RINJVE NEPERMEJT AKTIVITETEVE NDERGJEGJESUESE DHE VULLNETARE NE MBESHTETJE TE KOMUNITETIT

Qëllimi kryesor i projektit është:

 

Të promovojë përfshirjen sociale përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, vullnetarizmit dhe sesioneve praktike të trajnimit që synojnë integrimin në tregun e punës të 30 të rinjve për të kapërcyer implikimet sociale dhe ekonomike nga COVID-19

 

Objektivi specifik 1:

Ndërgjegjësimi i komunitetit në tre njësi administrative për COVID-19.

 

Objektivi specifik 2:

Organizimi i aktiviteteve te vullnetarizmit të udhëhequra nga të rinjtë në mbështetje të bashkësisë.

 

Objektivi specifik 3:

Sigurimi i trajnimeve për aftësitë sociale te te rinjve dhe orientimin në karrierë duke siguruar një orientim në mundësitë e mundshme të punësimit.

 

Kohezgjatja:

Korrik-Nentor 2020

Përfituesit

  • Grupi i synuar i drejtpërdrejtë do të jetë 30 të rinj, të moshës 18-29 vjeç, që jetojnë në njesite administrative Stebleve, Qender dhe Hotolisht. Përbërja e grupit do të respektojë ekuilibrin gjinor dhe përfshirjen e grupeve vulnerabel.

Grupi i synuar do të përzgjidhet nga familjet e varfra me qasje të kufizuar në informacion dhe shërbimet kryesore pasi të gjitha përqendrohen në zonën urbane, qasje të kufizuara në jetën shoqërore dhe mungesë të mundësive ekonomike. Përzgjedhja e pjesëmarrësve për seancat e trajnimit orientues do të bëhet në bashkëpunim me Zyrën Rajonale të Punësimit në Librazhd.

  • Përafërsisht 200 familje në njësitë administrative Stebleva, Hotolisht dhe Qender do të përfitojnë nga shpërndarja e kiteve higjienike nga grupi i të rinjve.

 

Aktivitetet:

  1. Dy trainime orientuese mbi situaten e Covid 19, si te respektojme rregullat dhe perditesim I situates aktuale ne tre njesite Administrative Stebleve, Hotolisht, Qender.
  2. Promovimi i Guidave Turistike për të rinjtë me temën “Eksplorimi dhe atraksioneve turistike, jetesa dhe bukuritë e vendbanimit tuaj”. Të rinj nga Njësia Administrative Stebleve, Hotolisht dhd Qender,pjesë e Parkut Shebenik-Jabllanice, pjesë e Trashëgimisë së Unesco do te ndjekin kurset qe do ti ndihmojë të rinjtë të orientohen për potencialet e mundshme të zhvillimit turistik të zonës, por gjithashtu të jenë promovues të vlerave natyrore, kulturore, kulinarisë, traditave të vendbanimit të tyre. Fotot më të mira të marra nga destinacionet e hulumtuara do të publikohen në një album dhe do të promovohen në mediat sociale.
  3. Shpendraja e pakove me kite higjenike per rreth 200 amije ne te tre NJA.
  4. Orientim drejt karrieres dhe aftesive tekonologjike per te rinj, per tu krijuar mundesi drejt tregut te punes. Secili pjesemarres ne fund te trajnimit do te kete nje plan veprimi orientues per punesim.

 Zbatues:

Shoqata Rinore Soek-In Librazhd

Bordi Rinor Keshillimor

Financues:

Giz nepermjet programit PRoSeed

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *