NOFTIM për tender: “Blerje paisje kompiuter dhe printer”

 

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit:

Për: SOEK-IN (info@soekin.org)

Adresa: SheshiGjorgGolemi,pranëdyqanit Telekom, Librazhd

Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890

* * *

Përshkrimi i projektit

Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së tërinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky projekt me partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. Në këtë kuadër është parashikuar mundësimi i blerjes se dy kompiuterave dhe nje printeri per zyren e te rinjve e cila do të ngrihet në ambjentin e dhene ne dispozicion nga Bashkia Librazhd.

Përshkrimi shkurtër  ikontratës: [blerje paisje kompiuter dhe printer]

* * *

Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, ne të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1

2

3

4

5

6

 

Nr

 

Përshkrimi i mallrave

 

Sasia

 

Çmimi Njësi

 

Çmimi Total

 

Afati

1

Kompiuter sipas specifikimeve ne vijim

2

 

 

27.11.2019

2

Printer sipas specifikimeve ne vijim

1

 

 

27.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇmimiNeto )

 

TVSH (%)

 

Çmimi Total

 

Nënshkrimi i ofertuesit

Firma, Vula_________________________

(Shënim):

(Çmimet duhet të shprehen në Monedhën LEK dhe duhet të përfshijë dhe TVSH-në)

 

 SPECIFIKIMET TEKNIKE

Mosplotësimi i specifikimeve për çdo artikull përbën kusht skualifikimi.          

1. Pershkrimi dhe Sasia : Kompiuter Desktop 2 cope

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

 

Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to:cpubenchmark.net:

7500 Pikë

“RAM”:

4GB,min.DDR42400 MHz,ECC

Madhësia e Hard Diskut “HDDSize”:

(2)x 500GB

Shpejtësia e Hard Diskut “HDDSpeed”:

7200RPMSATA6.0Gb/s

 

“Disk Sub system Controler”:

SMART III Serial ATA 6.0Gb/s, Minimum 4 Serial ATA Interfaces with RAID 1,5 Support.(Hard Disk të Konfiguruar në RAID 1)

 

Karta Grafike “Graphics”:

Kartë Grafike HD integruar Ex16, Minimum 1GB Memory, min.(2) Porta (VGA/DVI)

“Media Device”:

DVD+/-RW with Dual Layer DVD+Rwri. Capacity

“Slots”:

Minimum(3)PCI/PCI-E nga të cilat min.(2) PCI-Ex16

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

 

 

Portat e Komunikimit “Ports”:

Min. (8)USB ngatëcilat:

a.  min (2)USBPara

b.  min (2)USB3.0

(2)RJ-45,(1) AudioIn/Out,(1)Mic. and (1) Headphone,

“Networking”:

(2)10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet Port

“Sound”:

Integrated Sound Card

“Speakers”:

Internal or Built-in Monitor

Siguria “Security Management”:

Embedded Security TPM

Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O.S.”:

OEM Windows 1064-bit Professional për Workstation

Tastiera “Keyboard”:

Standart Keyboard QWERTY

“Mouse”:

Minimum 3 Button Scroll Optical

Ushqimi “Power Supply”:

220 V AC, 50 Hz

AKSESORËT

Kabëll “Power Cord”:

Po, European

“RecoverCD”:

RecoverCD/DVDoseRecoverPartition

MONITORI

Tipi“Type”:

LCDOSELEDitënjëjtësMarkëmeKompjuterin

Madhësia “Size”:

< = 22

Rezolucioni “Native Resolution”:

1920×1080 @60 Hz

Raporti i Kontrastit “Constrast Ratio  Static”:

1000:1

Koha e Rifreskimit “Response Time”:

≤8ms

“Display Port”:

(1)VGAoseDVI dhe(1)prejPortaveDVI/HDMI/DP

Kursimi i Energjisë “Energy Efficency”:

EnergyStar

Ushqimi “Power Supply”:

220 V AC,50 Hz

GARANCIA

Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:

3Vjet

 

2. Pershkrimi dhe Sasia: Printer bardhe e zi 1 cope.

 

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Shpejtësia e Printimit “Print Speed” A4:

≥40ppm

Cikli Mujori Punës “Monthly Duty Cycle”:

60000Faqe

Teknologjia “Technology”:

Laser

Rezolucioni i Printimit Minimal “Print Quality”:

1200x1200dpi

Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity”

500Fletë

Pesha Specifike e Letrës “Media Sizes”:

60-120g/m²

Formati i Letrës “Media format”:

A4/A5/Envelope

Aftësia e Printimit Duplex:

Po

Memorja “Memory”:

≥256MB

“Toner”:

Shoqëruarme StarterKit

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e Komunikimit “Interface”:

High Speed USB 2.0

“Ethernet”:

Po

AKSESORËT

Kabëll “Power Cord”:

Po, European

Software/Drivers CD :

Po

Kabëll USB:

Po

GARANCIA

Periudhae Mbulimit të Garancisë “Warranty”:

2 Vjet

Proçedura e aplikimit:

Ofertuesi duhet të dërgojë ofertën e tij, të shoqëruar me specifikime tperkatese, brenda dates 27.11.2019 nëpërmje tadresës së emailit të shoqatës ose me poste ne adresen e shoqates.
Ofertuesi duhet të plotësojë në këtë format vlerën në lek që ofron për çdo pershkrim të listuar.
Ofertuesi duhet të bashkalidhë një kopje të Nipt-it, e cila mund te dergohet edhe me email.
Ofertuesi  duhet të bashkalidhë një dokument ku specifikohet objekti i aktivitetit ekonomik të tyre (ekstrakti QKB) .
Preferohen subjekte me aktivitet ne Bashkine Librazhd.

 

Trajnim mbi “Te drejtat e Njeriut”

Trajnim mbi “Te drejtat e Njeriut” ilustrime me shembuj konkret ne veprim per te drejtat e njeriut, identifikimin e rezultateve te pritshme per planin e nderhyrjes se te rinjve per te drejtat e tyre ne Keshillin Bashkiak Rinor ne Bashki. #Reload

Mblidhet Bordi Rinor i Bashkisë Librazhd

Nga takimet e Bordit rinor mbi ide dhe projekte rinore në Bashkinë Librazhd.
#youth #reload

Soek-In zhvilloi sot trajnimin e radhes në tematikën “Leadership & Advocacy” ne ambientet e QKF.

Në vijim të aktiviteteve te projektit per Keshillin Rinor Bashkiak, Soek-In zhvilloi sot trajnimin e radhes në tematikën “Leadership & Advocacy” ne ambientet e QKF.

Ky projekt zhvillohet në kuadër të Programit Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë.

Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve ne Bashkine Librazhd nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. #BashkiaLibrazhd #ReLOaD

Anëtarët e Bordi Keshillimor Rinor Librazhd (BKRL) zhvilluan takime me perfaqesues te Bashkise ne kuader te projektit Reload

Bordi Keshillimor Rinor Librazhd (BKRL) eshte grupim vullnetar me perfaqesim te gjere te te rinjve qe kane vizion dhe duan te mundesojne ndryshime pozitive ne Bashkine e Librazhdit.
Anetaret e Bordit diten e sotme zhvilluan takime me perfaqesues te Bashkise ne kuader te projektit Reload

Objektivat e BKRL
BKRL synon te krijoje nje mekanizem qe do t’i beje te mundur te rinjve te mesojne me shume per qeverisjen vendore, te vendosin per ceshtje te rendesishme qe lidhen me komunitetet e tyre, si dhe te bejne rekomandime per keto ceshtje
BKRL ka keto objektiva:

* Te keshilloje Kryetarin/Keshillin Bashkiak duke ofruar informacione, gjetje dhe rekomandime rreth ceshtjeve dhe mundesive rinore.
* Te ndihmoje ne vleresimin dhe rishikimin e politikave dhe procedurave bashkiake qe
lidhen me politikat rinore.
* Te inkurajoje dhe koordinoje pjesemarrjen e te rinjve ne komunitet
* Te kontribuoje ne rritjen e ndergjegjesimin publik per rolin e pazevendesueshem te te rinjve ne mbarevajten e qeverisjes vendore.
* Te bashkeveproje me nivele te tjera qeverisese per te adresuar ceshtjet rinore. Funksionimi i BKRL dhe Anetaresia


Rregullat e funksionimit te BKRL percaktohen ne Statusin e Bordit. BKRL perbehet nga te rinj aktive vullnetare qe jane banore ne Bashkine Librazhd. Anetaret e BKRL kane te drejten e nje mandati dy vjecar. BKRL perfaqesohet nga koordinatori, i cili zgjidhet me votim nga anetaret e Bordit.
Organizata SOEK- IN se bashku me Bashkine Librazhd eshte duke implementuar projektin : Ngritja e përfaqësimit të të rinjve në proceset e vendimmarrjes së qeverisjes vendore ne kuader te Programit Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD)

I cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke e fuqizuar shoqërinë civile që të jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke kontribuar dhe mundësuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

Shpallja e fituesit për ekspertin trajnues në tematikën “Leadership &Advocacy”

vijim shpalljes thirrjes për përzgjedhjen e një eksperti tematikën Leadership &Advocacyu ngrit Komisioni përvlerësimin e aplikimeve ardhura me email, brenda afatit, sidhe u shqyrtua dokumentacioni mbështetës për sejcilin aplikim.

Duke pasur parasysh kriteret e vendosura, Komisioni unanimitet vendosi për përzgjedhjen e Z. Gjolek Mera sikandidatura e cila përmbush gjitha kriteret për Ekspert ijashtme për zhvillimin e trajnimitLeadership &Advocacy”.

Ky projekt zhvillohet kuadër Programit Rajonal përDemokraci Vendore Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi iKombeve Bashkuara për Zhvillim (UNDP) gjashtë vende Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë. Synimi kryesor ikëtij projekti është fuqizimi i rolit rinjve nëpërmjet rritjes ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre vendimarrjen lokale përpolitikat rinore dhe gjerë.