Sesion Trajnimi i Këshillit Bashkiak Rinor me temë “ Shkrim Projektesh” i zhvilluar në Qendrën Kulturore të Fëmijëve

Ditën e shtunë, datë 19 Tetor 2019, nga ora 09:30 deri ne 16:00, u organizua për të rinjtë e qytetit të Librazhdit, trajnimi mbi shkrimin e projekteve. Përpos të rinjve tëpërgjedhur të Këshillit Bashkiak Rinor, në trajnim ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Bashkisë Librazhd.

Trajnimi u nda në 4 module.

Në modulin e pare u trajtua identifikimi i mundësive për financim për projekte, duke u ndalur tek zhvillimi i parteneriteteve efektive.

Në modulin e dytë të rinjtë u njohën me mënyrën e hartimit te një projekt propozimi të suksesshëm.

Në modulin e tretë u shpjegua Matrica e Kuadrit Logjik, në lidhje me Fazën e Planifikimit dhe Fazën e Analizës.

Trajnimi u mbyll me shembuj konkret projektesh lokal, kombëtar dhe rajonal.

Ky session trajnimi u zhvillua në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”, me partner në zbatim UNDP dhe financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë.

 

NJOFTIM: Shpallje fituesi për tenderin “Blerje Paisje Kancelarie”

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me emërtim “Blerje Paisje Kancelarie” të njoftimit public për hapjen dhe zhvillimin e procedurës me prokurim me vlerë të vogël, u mblodh në datën5.10.2019 për shqyrtimin e  ofertave dhe shpalljen e fituesit të njoftimit publik.

Komisioni vleresoi dokumentacionin përkatës të ofertave.

Komisioni shpalli si fitues:  IRFA NET Kancelari i cili ploteson kriteret specifike sipas procedures se shpallur: “Blerje Paisje Kancelarie”.

Kjo procedure prokurimi u hartua në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”. Ky projekt me partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë.

NJOFTIM: Shpallje fituesi për tenderin “Blerje Paisje Kompjuteri/Printer”

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me emërtim “Blerje Paisje Kompjuteri/Printer” të njoftimit public për hapjen dhe zhvillimin e procedurës me prokurim me vlerë të vogël, u mblodh në datën 5.10.2019 për shqyrtimin e  ofertave dhe shpalljen e fituesit të njoftimit publik.

Komisioni vleresoi dokumentacionin përkatës të ofertave.

Komisioni shpalli si fitues:  Rudin Bardhoshi i cili plotëson kriteret specifike sipas procedurës së shpallur: “Blerje Paisje Kompjuteri/Printer”.

Kjo procedure prokurimi u hartua në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”. Ky projekt me partner nëzbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë.

NJOFTIM – Në kuadër të programit “ReLOaD” Organizata Rinore “SOEK-IN” kërkohet: Ekspert ( trajnues) mbi “Leadershipin dhe Advocacy”

                                                 

Titulli i projektit: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

 Pershkrimi i projektit:KyprojektzhvillohetnëkuadërtëProgramitRajonalpërDemokraciVendorenëBallkaninPerëndimor (ReLOaD) qëfinancohetngaBashkimiEvropiandhezbatohetngaProgramiiKombevetëBashkuarapërZhvillim (UNDP) nëgjashtëvendetëBallkanitPerëndimor, përfshirëShqipërinë. Ne synojmëqëtëngrejmëKëshillinBashkiakRinor, nëkuadërtëtëcilit do tëpërzgjedhimtërinjqë u përkasingrupmoshës 17-29 vjeç ne qytetin e Librazhdit.

Qëllimi :   Nëkuadërtëkëtijprojekti ORGANIZATA RINORE SOEK-IN shpallnjoftiminpër Expert nëTematikën “Leadership dhe Advocacy”, me qëllimtërrisënivelin e tëkuptuaritmbilidershipindhembimenyrat e avokimit.

 Kriteret që duhet të plotësojë eksperti:

  1. Arsimiilartë neshkencashoqerore/politike, marrëdhëniendërkombëtare,etj.
  2. Ekspertizënëfushën e trainimevedhe Leadership-it.
  3. Tëketëmbitrevjeteksperiencënëfushën e trainimeve.
  4. Tëketëaftësitëmiraprezantuesedhetrajnuesetëpërfituarangaeksperiencat e mëparshmenëtrajnime.

Detyrat që do të kryejnë kandidatët:

  • Hartimiimaterialevembitematikën e kërkuarspecifikishtpërkëtëthirrje.
  • Materialettëpërgatitenedhenëversioninpowerpointduhenmarrëparasyshtëgjitharekomandimet e zbatuesittëprojektit.
  • Nëpërfundimtëtrajnimitekspertiduhettëdorëzojënjëraportnarrativkutëidentifikohensugjerimet e mundshme.

Dokumentat që duhen paraqitur në aplikim per ekspert projekti ( trajnues):

  1. CV e aplikantit dhe leter motivimi
  2. Diploma ose çertifikatatëtjerakualifikimiedhe ne fushen e trainimeve.
  3. Preferohen kandidate që janë nga qyteti i Librazhdit apo brenda qarkut tëElbasanit.

 

Të interesuarit deri me date 18.10.2019 të dërgojnë dokumentat e mësipërme në adresën e email-it info@soekin.org.

                                                  

Shpallja e fituesit

vijim shpalljes thirrjes për përzgjedhjen e një eksperti tematikënShkrim Projektesh” u ngrit Komisioni përvlerësimin e aplikimeve ardhura me email, brenda afatit, sidhe u shqyrtua dokumentacioni mbështetës për sejcilin aplikim.

Duke pasur parasysh kriteret e vendosura, Komisioni unanimitet vendosi për përzgjedhjen e Dr. Eldisa Cirongu sikandidatura e cila përmbush gjitha kriteret për Eksperte e jashtme për zhvillimin e trajnimitShkrim Projektesh”.

Ky projekt zhvillohet kuadër Programit Rajonal përDemokraci Vendore Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi iKombeve Bashkuara për Zhvillim (UNDP) gjashtë vende Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë. Synimi kryesor ikëtij projekti është fuqizimi i rolit rinjve nëpërmjet rritjes ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre vendimarrjen lokale përpolitikat rinore dhe gjerë.  

 

Vizita e grupit të të rinjve të Librazhdit, pjesë e projektit të ReLoAd, në Bashkinë Tiranë

Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur shoqërinë civile që të jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke stimuluar dhe krijuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për të.

Projekti ReLOaD, financuar nga Bashkimi Evropian ka si synim të forcojë demokracinë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në vendet e Ballkanit Perëndimor, nëpërmjet fuqizimit të shoqërisë civile duke mundësuar pjesëmarrjen e saj aktive në vendimmarrje si dhe nxitjen dhe krijimin e një mjedisi ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile. Përfaqësues të bashkive nga qytetet e Shqipërisë së

Nëpërmjet programit ReLOAd SOEK-In perfaqesuar nga 20 te rinj fitues te projektit zhvilloi me daten 30 Shtator 2019 nje vizite ne  Bashkine e Tiranes per te pare konkretisht zbatimin e planeve rinore  dhe strategjive lokale per te rinjte  si dhe sherbimet ndaj qytetareve qe kjo Bashki ofron.

Kjo vizite u realizua per përmirësimin ie bashkëpunimit rajonal, dialogut, ndarjes së praktikave ndërmjet njësive të pushtetit vendor dhe OSHC-ve në Ballkanin Perëndimor.

 Te rinjtë kaluan disa ore edhe Drejtorine e Rinise ne Bashkine e Tiranes ku ndan eksperiencat e tyre.