NJOFTIM për tender: “Materiale Kancelarie”

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit: 

Për: SOEK-IN (info@soekin.org)

Adresa: Sheshi Gjorg Golemi, prane QKF, Librazhd

Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890

* * *

Përshkrimi i projektit

Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky projekt me partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. Në këtë kuadër është parashikuar mundësimi i drekave, e cila do të zhvillohet në ambjentin e ofertuesit, gjate seancave te trainimit specifikat e të cilës janë objekt i këtij prokurimi. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ Materiale Kancelarie]

* * *

Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

 1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

 

TABELE PERMBLEDHESE ME SPECIFIKIMET TEKNIKE

Nr Përshkrimi i mallrave Sasia (ne perafersi) Cmimi

total/Njesi

Afati
1 Leter A4 25 pako 4.10.2019
2 Stilolaps 150 Cope 4.10.2019
3 Postit  20 Cope 4.10.2019
4 Dosje me mekanizem 60 Cope 4.10.2019
5 Dosje pa Elemente 20 Cope 4.10.2019
6 Korrektues 5 Cope 4.10.2019
7 Boje Toneri 2 Cope 4.10.2019
8 Leter A1  50 Cope 4.10.2019
9 Kapse Letrash 10 pako  4.10.2019
10 Mekanizmi kapse letrash 3 cope 4.10.2019
11 Mbajtese Mjete tavoline 2 Cope 4.10.2019
12 Flamur dekorativ 1 Cope 4.10.2019
13 Glob dekorativ 1 Cope 4.10.2019
14 Leter me ngjyra 1 pako 4.10.2019
15 Bllok Shenimesh 100 Cope 4.10.2019
16 Markers 10 pako 4.10.2019
17 Dosje te Thjeshta 200 Cope 4.10.2019
18 Qese A4 10 Pako 4.10.2019
19 Fotokopie materiale 1 flete A4 4.10.2019
20 Printime materiale 1 flete A4 4.10.2019
21 *Te tjere produkte te pa listuar 4.10.2019

 

 

 • Mosplotësimi i specifikimeve për çdo artikull përbën kusht skualifikimi.
 • Çmimet duhet të shprehen në Monedhën LEK dhe duhet të përfshijë dhe TVSH-në.

 

 

Nënshkrimi i ofertuesit  

Firma, Vula                                ______________

 

Proçedura e aplikimit:

 • Ofertuesi duhet të dërgojë ofertën e tij, të shoqëruar me specifikimet perkatese, brenda afatit të përcaktuar në këtë formular nëpërmjet adresës së emailit të shoqatës dhe/ose me poste ne adresen e shoqates.
 • Ofertuesi duhet të plotësojë në këtë format vlerën në lek që ofron për çdo pershkrim të listuar.
 • Ofertuesi duhet të bashkalidhë një kopje të Nipt-it.
 • Ofertuesi duhet të bashkalidhë një dokument ku specifikohet objekti i aktivitetit ekonomik të tyre.( ekstrakt QKB)

 

Shenim: 

 

 • Sasia e disa artikujve te porositur mund te jete e ndryshme nga kerkesa per oferte, ne varesi te realizimit te aktiviteteve te subjektit dhe materialeve qe nevojiten.
 • Ne oferte mud te bashkelidhet edhe liste me e plote e materialeve te tjera kancelarike qe ofron subjekti si sherbim.
 • Blerja e materialeve do te behet ne lote ne varesi te shtrirjes se aktiviteteve perkatese ne nje periudhe 7 mujore.
 • Preferohen ofertues nga Bashkia Librazhd.

 

 

Shpallje Njoftimi publik

Komisioni i Vleresimit te Ofertave me emertim  “Dreke/refreshment per 30 persona”  te njoftimit publik  per hapjen dhe zhvillimin e procedures me prokurim me vlere te vogel  u mblodh ne daten 20.09.2019  per  shqyrtimin e  ofertave dhe shpalljen e fituesit te njoftimit publik.

Komisioni vleresoi dokumentacionin perkates te 3 ofertave dhe vleresoi si fitues  Subjektin “Restorant Piceri Sopoti”

Kjo proçedure prokurimi u hartua në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”. Ky projekt me partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë.  

Mbyllet faza e prokurimit me fituesin e lartpermendur sipas vleresimit te ofertes .

NOFTIM për tender: “Blerje paisje kompiuter dhe printer”

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit:

Për: SOEK-IN (info@soekin.org)

Adresa: SheshiGjorgGolemi,pranëdyqanit Telekom, Librazhd

Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890

* * *

Përshkrimi i projektit

Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së tërinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky projekt me partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. Në këtë kuadër është parashikuar mundësimi i blerjes se dy kompiuterave dhe nje printeri per zyren e te rinjve e cila do të ngrihet në ambjentin e dhene ne dispozicion nga Bashkia Librazhd.

Përshkrimi shkurtër  ikontratës: [blerje paisje kompiuter dhe printer]

* * *

Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, ne të nënshkruarit, deklarojmë se:

 1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1 2 3 4 5 6
 

Nr

 

Përshkrimi i mallrave

 

Sasia

 

Çmimi Njësi

 

Çmimi Total

 

Afati

1 Kompiuter sipas specifikimeve ne vijim 2     3.10.2019
2 Printer sipas specifikimeve ne vijim 1     3.10.2019
           
           
ÇmimiNeto )  
TVSH (%)  
Çmimi Total  

Nënshkrimi i ofertuesit

Firma, Vula_________________________

(Shënim):

(Çmimet duhet të shprehen në Monedhën LEK dhe duhet të përfshijë dhe TVSH-në)

 

 SPECIFIKIMET TEKNIKE

Mosplotësimi i specifikimeve për çdo artikull përbën kusht skualifikimi.          

 1. Pershkrimi dhe Sasia : Kompiuter Desktop 2 cope
KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE  
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to:cpubenchmark.net: 7500 Pikë
“RAM”: 16GB,min.DDR42400 MHz,ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDDSize”: (2)x 500GB
Shpejtësia e Hard Diskut “HDDSpeed”: 7200RPMSATA6.0Gb/s
 

“Disk Sub system Controler”:

SMART III Serial ATA 6.0Gb/s, Minimum 4 Serial ATA Interfaces with RAID 1,5 Support.(Hard Disk të Konfiguruar në RAID 1)
 

Karta Grafike “Graphics”:

Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-Ex16, Minimum 2GB Memory, min.(2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP). Karta të jetë e rekomanduar nga prodhuesi për workstation.
“Media Device”: DVD+/-RW with Dual Layer DVD+Rwri. Capacity
“Slots”: Minimum(3)PCI/PCI-E nga të cilat min.(2) PCI-Ex16
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI
 

 

Portat e Komunikimit “Ports”:

Min. (8)USB ngatëcilat:

a.  min (2)USBPara

b.  min (2)USB3.0

(2)RJ-45,(1) AudioIn/Out,(1)Mic. and (1) Headphone,

(1)Portë Video

“Networking”: (2)10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet Port
“Sound”: Integrated Sound Card
“Speakers”: Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”: Embedded Security TPM
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O.S.”: OEM Windows 1064-bit Professional për Workstation
Tastiera “Keyboard”: Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”: Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”: 220 V AC, 50 Hz
AKSESORËT
Kabëll “Power Cord”: Po, European
“RecoverCD”: RecoverCD/DVDoseRecoverPartition
MONITORI
Tipi“Type”: LCDOSELEDitënjëjtësMarkëmeKompjuterin
Madhësia “Size”: 23″
Rezolucioni “Native Resolution”: 1920×1080 @60 Hz
Raporti i Kontrastit “Constrast Ratio  Static”: 1000:1
Koha e Rifreskimit “Response Time”: ≤8ms
“Display Port”: (1)VGAoseDVI dhe(1)prejPortaveDVI/HDMI/DP
Kursimi i Energjisë “Energy Efficency”: EnergyStar
Ushqimi “Power Supply”: 220 V AC,50 Hz
GARANCIA
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 3Vjet
 

 

 1. Pershkrimi dhe Sasia: Printer bardhe e zi 1 cope.
 
KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE
Shpejtësia e Printimit “Print Speed” A4: ≥40ppm
Cikli Mujori Punës “Monthly Duty Cycle”: 60000Faqe
Teknologjia “Technology”: Laser
Rezolucioni i Printimit Minimal “Print Quality”: 1200x1200dpi
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity” 500Fletë
Pesha Specifike e Letrës “Media Sizes”: 60-120g/m²
Formati i Letrës “Media format”: A4/A5/Envelope
Aftësia e Printimit Duplex: Po
Memorja “Memory”: ≥256MB
“Toner”: Shoqëruarme StarterKit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI
Porta e Komunikimit “Interface”: High Speed USB 2.0
“Ethernet”: Po
AKSESORËT
Kabëll “Power Cord”: Po, European
Software/Drivers CD : Po
Kabëll USB: Po
GARANCIA
Periudhae Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 2 Vjet

Specifikime Teknike mesiper jane marre nga  AKSHI  “Standardet Teknike për pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për përdorim zyre”

Proçedura e aplikimit:

 • Ofertuesi duhet të dërgojë ofertën e tij, të shoqëruar me specifikime tperkatese, brenda dates 3.10.2019 nëpërmje tadresës së emailit të shoqatës ose me poste ne adresen e shoqates.
 • Ofertuesi duhet të plotësojë në këtë format vlerën në lek që ofron për çdo pershkrim të listuar.
 • Ofertuesi duhet të bashkalidhë një kopje të Nipt-it, e cila mund te dergohet edhe me email.
 • Ofertuesi  duhet të bashkalidhë një dokument ku specifikohet objekti i aktivitetit ekonomik të tyre (ekstrakti QKB)

 

Preferohen subjekte me aktivitet ne Bashkine Librazhd.

NJOFTIM: Shpallje fituesi për tenderin “Blerje mobilje zyre”

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me emërtim “Blerje mobilje zyre” të njoftimit publik për hapjen dhe zhvillimin e procedurës me prokurim me vlerë të vogël, u mblodh në datën 12.09.2019 ora 13.30 për shqyrtimin e  ofertave dhe shpalljen e fituesit të njoftimit publik.

Komisioni vleresoi dokumentacionin përkatës të ofertave.

Komisioni shpalli si fitues:  Mobileri  “Casa Romantica, Elbasan”.

Kjo proçedurë prokurimi u hartua në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”. Ky projekt me partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë.

Faleminderit!

NJOFTIM: Në Kuadër të Programit “ReLOaD”, Organizata Rinore “SOEK-in” kërkohet Ekspert (trajnues) mbi Shkrim Projektesh

                                                    

Emri i projektit: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

Pershkrimi i projektit: Ky projekt zhvillohet në kuadër të Programit Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë. Ne synojmë që të ngrejmë Këshillin Bashkiak Rinor, në kuadër të të cilit do të përzgjedhim të rinj që u përkasin grupmoshës 17-29 vjeç ne qytetin e Librazhdit.

Qëllimi :   Në kuadër të këtij projekti ORGANIZATA RINORE SOEK-IN shpall njoftimin për Expert në Tematikën “Shkrim Projektesh”, me qëllim aftësimin e të rinjve në shkrimin e projekteve, hartimin e projekt propozimeve pranë Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore mbi tematika të cilat janë të rëndësishme për të rinjtë.

 

SPECIFIKIME TEKNIKE

Kriteret që duhet të plotësojë eksperti;

Eksperti duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Arsimi i lartë shkenca shoqerore/politike, marrëdhënie ndërkombëtare, menaxhim projektesh
 2. Ekspertizë në fushën menaxhimit të projekteve
 3. Të ketë aftësi të mira prezantuese dhe trajnuese të përfituara nga eksperiencat e mëparshme në mësimdhënie apo trajnime.
 4. Të ketë eksperienca të mëparshme të ngjashme me të rinjtë

Detyrat që do të kryejnë kandidatët :

 1. A)Eksperti
 • Hartimi i materialeve mbi tematikën e kërkuar specifikisht për këtë thirrje
 • Materialet të përgatiten edhe në versionin powerpoint duhen marrë parasysh të gjitha rekomandimet e zbatuesit të projektit.
 • Në përfundim të trajnimit eksperti duhet të dorëzojë një raport narrativ ku të identifikohen sugjerimet e mundshme
 • SPECIFIKIME TEKNIKE

 Dokumentat që duhen paraqitur në aplikim per ekspert projekti ( trajnues):

 1. CV e aplikantit dhe leter motivimi
 2. Diplomë apo çertifikata të tjera kualifikimi
 3. Preferohen kandidate që janë nga qyteti i Librazhdit apo brenda qarkut të Elbasanit

 

Të interesuarit duhet  të dërgojnë dokumentat e mësipërme në adresën e email-it info@soekin.org brenda dates 24 Shtator 2019, nga dita e publikimit te njoftimit ne faqen zyrtare te Soek-In.

 

                                            

NJOFTIM: Proçedure prokurimi “Dreke dhe Refreshment per 30 persona”  

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit:

Për: SOEK-IN (info@soekin.org)

Adresa: Sheshi Gjorg Golemi, pranë dyqanit Telekom, Librazhd

Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890

* * *

Përshkrimi i projektit

Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky projekt me partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. Në këtë kuadër është parashikuar mundësimi i drekave, e cila do të zhvillohet në ambjentin e ofertuesit, gjate seancave te trainimit specifikat e të cilës janë objekt i këtij prokurimi. Ndersa refreshments duhet të mundësohet në ambjentet ku do të zhvillohet aktiviteti. Shërbimet do të kërkohen sipas një kalendari që kontraktuesi do të vendosë në dispozicion të ofertuesit. Dorezimi dhe ofrimi i tyre do te behen ne sasi dhe data sipas kerkeses se kontraktuesit.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ Dreke/refreshment ]

* * *

Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

 1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH
 2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

 

1 2 3 4 5 6
 

Nr

 

Përshkrimi i mallrave

 

Sasia

 

Çmimi Njësi

 

Çmimi Total

 

Afati

1 Drekë 30 persona x 4 dreka     16.09.2019
2 Refreshment 30 persona x 5refreshments     16.09.2019
           
           
Çmimi Neto )                                                                                                   
TVSH (%)                                                                                                          
Çmimi Total                                                                                                     

Nënshkrimi i ofertuesit

Vula                                ______________

(Shënim):

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën LEK dhe duhet të përfshijë dhe TVSH-në

 

 SPECIFIKIMET TEKNIKE

Mosplotësimi i specifikimeve për çdo artikull përbën kusht skualifikimi.          

 1. Pershkrimi dhe Sasia : Dreke per 30 persona
 • Sallatra te ndryshme ne mes tavoline (3 lloje)
 • Mish me garniture
 • Patate te skuqura
 • Pije freskuese, uje
 1. Pershkrimi dhe Sasia : Refreshment per 30 persona  
 • Kafe
 • Uje
 • Biskota
 • Lengje frutash

 

Proçedura e aplikimit:

 • Ofertuesi duhet të dërgojë ofertën e tij, të shoqëruar me Menu, brenda afatit të përcaktuar në këtë formular nëpërmjet adresës së emailit të shoqatës ose me poste ne adresen e shoqates.
 • Ofertuesi duhet të plotësojë në këtë format vlerën në lek që ofron për çdo pershkrim të listuar.
 • Ofertuesi duhet të bashkalidhë një kopje të Nipt-it
 • Ofertuesi duhet të bashkalidhë një dokument ku specifikohet objekti i aktivitetit ekonomik të tyre.
 • Dorezimi i ofertave do të jetë date 16.09.2019 nëpërmjet adresës së emailit të shoqatës ose me poste ne adresen e shoqates.

 

Preferohen ofertues nga Bashkia Librazhd.

 

NJOFTIM NE KUADER TE PROGRAMIT ReLOaD – Organizata Rinore SOEK-in kërkohet: Ekspert (trajnues) mbi Shkrim Projektesh

                                                    

Emri i projektit: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

Pershkrimi i projektit: Ky projekt zhvillohet në kuadër të Programit Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë. Ne synojmë që të ngrejmë Këshillin Bashkiak Rinor, në kuadër të të cilit do të përzgjedhim të rinj që u përkasin grupmoshës 17-29 vjeç ne qytetin e Librazhdit.

Qëllimi :   Në kuadër të këtij projekti ORGANIZATA RINORE SOEK-IN shpall njoftimin për Expert në Tematikën “Shkrim Projektesh”, me qëllim aftësimin e të rinjve në shkrimin e projekteve, hartimin e projekt propozimeve pranë Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore mbi tematika të cilat janë të rëndësishme për të rinjtë.

 

SPECIFIKIME TEKNIKE

Kriteret që duhet të plotësojë eksperti;

Eksperti duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Arsimi i lartë shkenca shoqerore/politike, marrëdhënie ndërkombëtare, menaxhim projektesh
 2. Ekspertizë në fushën meaxhimit të projekteve
 3. Të ketë aftësi të mira prezantuese dhe trajnuese të përfituara nga eksperiencat e mëparshme në mësimdhënie apo trajnime.