Sesion Informimi i Këshillit Bashkiak Rinor në Bashkinë Librazhd me temë: “Të njohim Bashkinë e Qytetit”

SOEK-IN zhvillon aktivitetin e rradhes “Sesion Informimi i Këshillit Bashkiak Rinor” në datat 14-15 Gusht 2019 në Bashkinë Librazhd me temë: “Të njohim Bashkinë e Qytetit”

Njohja e të rinjve me strukturën e Bashkisë Librazhd dhe politikat e deritanishme në funksion të rinisë së qytetit .

Këshilli Bashkiak, përbërja dhe kompetencat

Njohja e të rinjve me Drejtoritë e Bashkisë Librazhd: Drejtorinë e Arsim Kultures, Rinisë dhe Sporteve, Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar, Drejtorinë e Planifikimit te Territorit, investimeve dhe projekteve, Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara (Adisa), përshkrim i punonjësve të Bashkisë mbi proceset e punës si dhe njesite e tjera perberese te Bashkise se Librazhdit.

 

Blerja e pajisjeve të zyrës- Mobilje

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit__________________

 

Për: SOEK-IN (info@soekin.org)

Adresa: Sheshi Gjorg Golemi, pranë dyqanit Telekom, Librazhd

Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890

* * *

Përshkrimi i projektit

Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky projekt me partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. Në këtë kuadër është parashikuar mundësimi i një zyre për aktivitetet e të rinjve, pajisjet e të cilës janë objekt i këtij prokurimi.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ Blerja e pajisjeve të zyrës- Mobilje]

* * *

Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

 1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
 2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1 2 3 4 5 6
Nr Përshkrimi i mallrave Sasia Çmimi Njësi Çmimi Total Afati
1 Tavolina 2 21.08.2019
2 Karrige 6 21.08.2019
3 Dollap/librari 2 21.08.2019
Çmimi Neto )   
TVSH (%)
Çmimi Total

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula                              ______________

 

(Shënim):

 1. Çmimet duhet të shprehen në Monedhën LEK

 

 SPECIFIKIMET TEKNIKE

Mosplotësimi i specifikimeve për çdo artikull përbën kusht skualifikimi.

 

 • Sasia : 2 Tavolina 

 

 • Materiali i strukturës : Strukturë melaminë
 • Materiali i tavolinës : Syprinë melaminë
 • Ngjyra : Gri
 • Numri i sirtarëve : 2
 • Gjerësia : 120 cm
 • Thellësia : 60 cm
 • Lartësia : 75 cm

 

 • Sasia : 2 Dollape/ Librari

 

 • Materiali : Melaminë
 • Ngjyra : Gri
 • Numri i sirtarëve : 0
 • Numri i kanatave : 2
 • Numri i sergjenëve : 5
 • Sergjenët e lëvizshëm : Po
 • Nevojitet montim : Po
 • Gjerësia : 42 cm
 • Thellësia : 90 cm
 • Lartësia : 200 cm

 

 

 • Sasia : 6 Karrige

 

 • Materiali i strukturës : Strukturë metalike
 • Materiali veshës : Tapiceri tekstili
 • Ngjyra : Gri
 • Nevojitet montim : Po
 • Gjerësia : 54 cm
 • Thellësia : 58 cm
 • Lartësia : 81 cm

 

Proçedura e aplikimit:

 • Ofertuesi duhet të dërgojë ofertën e tij brenda afatit të përcaktuar në këtë formular nëpërmjet adresës së emailit të shoqatës ose me poste ne adresen e shoqates.
 • Ofertuesi duhet të plotësojë në këtë format vlerën në lek që ofron për çdo pajisje të listuar.
 • Ofertuesi duhet të bashkalidhë një dokument ku specifikohet objekti i aktivitetit ekonomik të tyre.

Preferohen ofertues nga Bashkia Librazhd dhe brenda prefektures Elbasan.

Trajnim “Refroma Territoriale”

U organizuar trajnimi i rradhës me tematikë “Reforma Territoriale” për të Rinjt përfaqësues të komuniteteve në territorin e Bashkisë Librazhd, ditën e mërkurë datë 31.07.2019 ora 09:30 – 16:00.

Trajnimi u nda në katër pjesë. Në pjesën e parë u diskutua “Paraqitje e historikut  ndarjes administrative territoriale Shqipëri  periudhën demokracisë; Nevojat për një ndarje të re territoriale.”.

Në pjesën e dytë “Paraqitje e ndarjes administrative; Ilustrimi kompetencave të njësive të vetëqeverisjes vendore”.

Në pjesën e tretë “Hartimi dhe nevojat buxhetit  Bashkive; Këndvështrimi i të Rinjve”.

Ndërsa në pjesën e katër dhe të fundit u diskutua për “Transparenca e QeverisjesVendore. Komunikimi me qytetarët.; Konsultimi publik i njësive të vetë qeverisjes vendore.  Diskutim dhe analizë përmbyllëse”.

Foto përmbyllëse e takimit me pjesmarrësit

Blerja e pajisjeve të zyrës- Mobilje

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit__________________

Për: SOEK-IN (info@soekin.org)

Adresa: Sheshi Gjorg Golemi, pranë dyqanit Telekom, Librazhd

Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890

* * *

Përshkrimi i projektit

Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky projekt me partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. Në këtë kuadër është parashikuar mundësimi i një zyre për aktivitetet e të rinjve, pajisjet e të cilës janë objekt i këtij prokurimi.

* * *

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ Blerja e pajisjeve të zyrës- Mobilje]

* * *

Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

 1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
 2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1 2 3 4 5 6
Nr Përshkrimi i mallrave Sasia Çmimi Njësi Çmimi Total Afati
1 Tavolina 2 11.08.2019
2 Karrige 6 11.08.2019
3 Dollap/librari 2 11.08.2019
Çmimi Neto )   
TVSH (%)
Çmimi Total

 

Nënshkrimi i ofertuesit  ______________

Vula                                    ______________

 

Shënim): Çmimet duhet të shprehen në Monedhën _LEK

 

 SPECIFIKIMET TEKNIKE

Mosplotësimi i specifikimeve për çdo artikull përbën kusht skualifikimi.

 • Sasia : 2 Tavolina 
 • Materiali i strukturës : Strukturë melaminë
 • Materiali i tavolinës : Syprinë melaminë
 • Ngjyra : Gri
 • Numri i sirtarëve : 2
 • Gjerësia : 120 cm
 • Thellësia : 60 cm
 • Lartësia : 75 cm

 

 • Sasia : 2 Dollape/ Librari
 • Materiali : Melaminë
 • Ngjyra : Gri
 • Numri i sirtarëve : 0
 • Numri i kanatave : 2
 • Numri i sergjenëve : 5
 • Sergjenët e lëvizshëm : Po
 • Nevojitet montim : Po
 • Gjerësia : 42 cm
 • Thellësia : 90 cm
 • Lartësia : 200 cm

 

 • Sasia : 6 Karrige
 • Materiali i strukturës : Strukturë metalike
 • Materiali veshës : Tapiceri tekstili
 • Ngjyra : Gri
 • Nevojitet montim : Po
 • Gjerësia : 54 cm
 • Thellësia : 58 cm
 • Lartësia : 81 cm

 

Proçedura e aplikimit:

 • Ofertuesi duhet të dërgojë ofertën e tij brenda afatit të përcaktuar në këtë formular nëpërmjet adresës së emailit të shoqatës. 
 • Ofertuesi duhet të plotësojë në këtë format vlerën në lek që ofron për çdo pajisje të listuar.
 • Ofertuesi duhet të bashkalidhë një dokument ku specifikohet objekti i aktivitetit ekonomik të tyre

 

Preferohen ofertues nga Bashkia Librazhd